DHKT

Danh sách thi và Kế hoạch thi online học kỳ I năm học 2021-2022 các khoá 2019, 2021 và các môn mở riêng

06/10/2021

I. DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 19, 21, CÁC MÔN MỞ RIÊNG)

Chi tiết xem tại: http://daotaoluhrsmarinegroup.com/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2132


II. Vv Kế hoạch thi online học kỳ I năm học 2021-2022

1.  KH So 842 vv Kế hoạch thi online học kỳ I năm học 2021-2022 khóa 2019 

Xem và tải về

2. KH So 843 Vv Kế hoạch thi online học kỳ I năm học 2021-2022 khóa 2021 (đợt 1)

Xem và tải về

3. KH So 844 Vv Kế hoạch thi online HKI năm học 2021-2022 môn học mở lớp riêng (đợt 1)

Xem và tải về