DHKT

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN 11/12/2021 (11 Tuần) - bản bổ sung

27/09/2021

1. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.luhrsmarinegroup.com/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2112

2. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN 11/12/2021 (11 Tuần)

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: 

3. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN 11/12/2021 (11 Tuần) - bản bổ sung

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ:  http://daotaoluhrsmarinegroup.com/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2122